23 September 2020

Όροι χρήσης

logo mousikorama 200Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

1. Χρήση του www.mousikorama.gr
Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των συγκεκριμένων όρων. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, ο χρήστης οφείλει να διακόψει αμέσως τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των συγκεκριμένων όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή.
Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή οριστικά, άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο Δικτυακός Τόπος να είναι διαθέσιμος όλο το 24ώρο, ωστόσο ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή ή χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν.
2. Ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών
Καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και ορθότητα του συνόλου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό μας Τόπο,   δεν μπορούμε ωστόσο να εγγυηθούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πάντοτε στο σύνολό τους ακριβείς και ενημερωμένες. Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει πληθώρα δεδομένων και δύναται να σημειωθούν λάθη σχετικά με την ενημέρωση των αλλαγών, π.χ. αλλαγές ημερομηνιών και χρονοδιαγραμμάτων προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου.
Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψη σας ανακριβείς πληροφορίες, σας ευχαριστούμε για τη σχετική ενημέρωση. Θα προβούμε το ταχύτερο δυνατό στις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον εξακριβωθεί η ορθότητα των παρατηρήσεων σας.
Ένα μέρος του Δικτυακού Τόπου περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται στο Μουσικόραμα από τρίτους. Εναπόκειται σε αυτούς τους παράγοντες να ενεργούν καταλλήλως, ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται για να συμπεριληφθούν στον παρών Δικτυακό τόπο να τηρούν τις διατάξεις των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών νόμων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των συγκεκριμένων πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν λάθους, παράλειψης ή ανακρίβειας των πληροφοριών ή για τη λανθασμένη ερμηνεία, την απώλεια, την αμέλεια, την απογοήτευση ή τη βλάβη που ενδέχεται να προκύψει από την άνευ όρων αποδοχή των πληροφοριών του Δικτυακού Τόπου. Αποποιούμαστε επίσης κάθε ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή υποτιθέμενης αδυναμίας κατά την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, ή σε περίπτωση χρεοκοπίας, εκκαθάρισης ή διακοπής δραστηριοτήτων οποιασδήποτε επιχείρησης, ατόμου ή εταιρείας που αναφέρονται στο παρόν. Θεωρείται σκόπιμο ο χρήστης να προβαίνει σε εξακρίβωση των πληροφοριών στον αναφερόμενο δικτυακό τόπο.
Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου διαθέτει σύνδεσμο υπερκειμένου στον παρών Δικτυακό Τόπο. Οι εν λόγω σύνδεσμοι περιέχονται για τη δική σας διευκόλυνση και οι συγκεκριμένοι δικτυακοί τόποι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί « ως έχουν ».
3. Περιορισμός ευθύνης
Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε συμβατική, αστική ή λοιπή ζημία απορρέει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ή για οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχει, ή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση επήλθε κατόπιν χρήσεως του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή των πληροφοριών που εμπεριέχει.
4. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι ανωτέρω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Εάν κάποιοι από αυτούς τους όρους θεωρηθούν αντίθετοι προς το νόμο, άκυροι ή μη εφαρμοστέοι λόγω των νόμων της πολιτείας ή του κράτους όπου πρόκειται να εφαρμοστούν, εφόσον κηρυχθούν αντίθετοι προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, παύουν να ισχύουν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Radio GreekSound Live

radio 200
Δεύτερο Πρόγραμμα

 

Facebook

Twitter

Ισπανοί μαθητές: «Ευχαριστούμε Ελλάδα..»

Ελληνική Μουσική και Όργανα

Νταούλι

Νταούλι

Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα Μεμβρανόφωνα Νταούλι Γνωστό ήδη από τους...

Δελτία ενημέρωσης

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.mousikorama.gr μείνετε ενημερώμενοι για τα μουσικά νέα, συνεντεύξεις και μουσικά άρθρα.

Radio Greek Sound Live

{source}
<center> <script type="text/javascript" src="http://widget.live365.com/widget/js/widget.js" charset="utf-8"></script><object id="live365Player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" width="200" height="330" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#888888" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://widget.live365.com/widget/widget.swf" /><param name="FlashVars" value="Widget_Server=widget.live365.com/widget/&p=argonautis&site=web&stationBroadcaster=argonautis&wId=136F7D5288CBADB3FC83A333&startPage=0&autoPlay=0&style=1&hasPurchase=1&transparent=0&bgPic=http://www.mousikorama.gr/images/icon/radio_200.png&codeType=0" /><param name="quality" value="high" /><embed name="live365Player" src="http://widget.live365.com/widget/widget.swf" wmode="transparent" FlashVars="Widget_Server=widget.live365.com/widget/&p=argonautis&site=web&stationBroadcaster=argonautis&wId=136F7D5288CBADB3FC83A333&startPage=0&autoPlay=0&style=1&hasPurchase=1&transparent=0&bgPic=http://www.mousikorama.gr/images/icon/radio_200.png&codeType=0" quality="high" width="200" height="330" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" bgcolor="#888888" /></object> </center>
{/source}

Radio Greek Sound Νέα